Sklep Allegro

RODO

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest GlobalGrass sp. z o.o., adres: Kamocin 122, 97-306 Grabica, NIP: 7712783166, REGON: 100492721 , TEL: +48 44 616 19 77.
2. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: globalgrass@globalgrass.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi) lub na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; (kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe lub  kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych)
d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;( prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


ADMINISTRATOR DANYCH  Administratorem danych osobowych jest GlobalGrass sp. z o.o., adres: Kamocin 122, 97-306 Grabica, NIP: 7712783166, REGON: 100492721 , TEL: +48 44 616 19 77.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail:  globalgrass@globalgrass.pl  lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej,  w zależności od treści zawartej w korespondencji oraz informacji żądanych bądź wysyłanych przez Państwa dane te mogą mieć różne podstawy przetwarzania,  wobec korespondencji incydentalnej podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. marki administratora, jego usług lub produktów  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, na podstawie art. 9 ust lit 2 a RODO czyli dobrowolnie wyrażonej zgody jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii lub  w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ODBIORCY DANYCH  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach prowadzenia działań konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; (kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe lub  kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych)
d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;( prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH  Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.  W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE  W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, wynikających z treści korespondencji i w związku z tym okres ich przechowywania może być indywidualny.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =